PELITUKI -HANKE (2012-2015)

Nykyinen Pelituki syntyi Pelituki -hankkeen pohjalta.

Pelituki -hankkeen (2012-2015) päämääränä oli lisätä lasten ja nuorten ongelmalliseen pelaamiseen tarvittavan tuen ja avun laatua ja saatavuutta sekä löytää kulttuurinen näkökulma nuorten ongelmalliseen pelaamiseen. Hankkeen päätavoitteena oli kehittää yhdessä lasten ja nuorten sekä heitä kohtaavien aikuisten kanssa keinoja riskipelaamisen tunnistamiseen, pelihaittojen ehkäisyyn ja ongelmalliseen pelaamiseen puuttumiseen.

Hankkeen tiedontuotanto ja raportit löytyvät LATAAMOSTA.

PELINEUVOLASTA löytyvät hankkeessa suunnitellut ja testatut apuvälineet ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi.

 

Hankkeen tavoitteita olivat:

  1. Tuottaa tietoa ja ymmärrystä nuorten pelaamisesta ja siihen liittyvistä kokemuksista sekä siitä, mitä ongelmallinen pelaaminen on ja millaisena se näyttäytyy nuorten, läheisten ja ammattilaisten näkökulmista.
  2. Rakentaa nuorten arjen toimintaympäristöihin ennalta ehkäisyn, riskien tunnistamisen ja ongelmiin puuttumisen tasot sisältävä toimintamalli yhdessä nuorten ja heitä kohtaavien aikuisten kanssa.
  3. Koota ja kehittää työmenetelmiä kasvatuksen, tunnistamisen, arvioinnin, puuttumisen ja ohjauksen tueksi osana toimintamallia.
     

Pelituki -hanketta (2012-2015) rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja sen toteutuksesta vastasi Sovatek-säätiö yhdessä Kehittämiskeskus Tyynelän ja Kuopion kriisikeskuksen kanssa. Hankkeen toiminta alueena oli Itä- ja Keski-Suomi.

Sovatek-säätiön osahankkeen toiminnan painopistealue oli kutsunta- ja varusmiespalvelusikäisten nuorten miesten ongelmallisen pelaamisen kartoitus sekä varhaisen tunnistami-sen ja tuen menetelmien kehittäminen. Kehittämistyön toimintaympäristöinä olivat kutsuntojen terveystarkastuksia tekevä kunnan terveystoimi, puolustusvoimien joukko-osastot ja siviilipalveluskeskus. Lue lisää tästä.

Kuopion Kriisikeskuksen kohdennettuna painopistealueena oli lastensuojelun piirissä toimivien työntekijöiden ja lastensuojeluun liittyvien verkostojen osaamisen ja pelierityisten työmuotojen kehittäminen. Osahankkeessa panostettiin myös nuorten läheisten ongelmalliseen pelaamiseen liittyvän ymmärryksen, tietoisuuden ja tuen kehittämiseen. Lue lisää tästä

Toisen asteen oppilaitoksiin ja opiskelijoihin keskittyneessä Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeessa nuoria haastettiin määrittelemään pelaamiskulttuuria ja siitä aiheutuvia haittoja. Tavoitteena oli löytää auttamisen malleja, joihin nuoret voivat sitoutua, ja jotka voidaan integroida oppilaitoksen oman toiminnan sisälle. Lue lisää tästä.

 

Pelituki - yhteistyössä